O projektu

Přítomná prezentační aplikace Česká elektronická knihovna – Poezie 19. a počátku 20. století shromažďuje a zpřístupňuje ve formě digitální knihovny 1 700 básnických knih novodobé česky psané poezie a je tak jedinečnou virtuální sbírkou, která nemá obdobu v žádné z existujících fyzických knihoven.

Plnotextová databáze je budována se snahou prostředkovat v digitální podobě celek české básnické produkce 19. století a počátku 20. století. Hlavním záměrem je prezentovat pokud možno kompletní knižní dílo psané veršem autorů, kteří debutovali od konce 18. století do roku 1918. Pokud to okolnosti dovolí, zveřejněny jsou vždy první vydání knih. Výjimku představují autoři, kteří svá díla výrazně v dalších vydáních doplňovali, popř. přepracovávali, a autoři, kterým se dostalo edičního zpracování v souborných kriticky připravených edicích. V těchto případech zveřejňujeme i tato vydání. V několika případech databáze obsahuje také almanachy, zcela ve výjimečných případech jsou publikovány příležitostné tisky.

Databáze primárně přináší textovou podobu jednotlivých knih (která zachycuje kompletní podobu textu, tj. včetně nebásnických textů a paratextů) s možností volby mezi přepisem diplomatickým a edičně upraveným (tzv. edičním). V řadě případů jsou dané knižní jednotky doprovozeny obrazovým materiálem (sestávajícím hlavně z ukázek obálek či ilustrací), popřípadě kompletní obrazovou podobou celku knihy. Každá z prezentovaných knižních jednotek je doprovozena databázově zpracovanými bibliografickými údaji o knize, popisem knižní jednotky a stručnou ediční poznámkou.

Text jednotlivých básnických skladeb, sbírek a souborů je připraven podle jednotných edičních zásad, které jsou shrnuty v centrální ediční poznámce (viz zde). Ediční přípravu realizoval tým editorů a editorek pod vedením Blanky Svadbové; na konci každé ze zveřejněných knižních jednotek je umístěna autorskou šifra (viz zde) a rok zpracování.

*

Myšlenka plnotextové databáze české poezie vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v polovině 90. let. Pracovní skupina začala s přípravou dat pro budoucí aplikaci, a to nejprve s podporou Ministerstva kultury ČR, když obdržela grant nejprve na tři (1998–2000) a poté na čtyři roky (2001–2004). V následujících letech byl projekt podpořen z grantových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. První výsledky tým předložil veřejnosti na CD-ROMu Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století (od thámovců po lumírovce), který vydal ÚČL AV ČR roku 2002. V další fázi byla v součinnosti s firmou inSophy vyvinuta internetová podoba prezentační aplikace, která se dočkala několika rozšíření na konečných 1 700 básnických knih a byla v provozu do poloviny roku 2024 (o historii staré aplikace viz video zde).

V letech 2021–2024 tým Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR řešil ve spolupráci s programátory ČVUT grantový projekt (TL05000288) Technologické agentury ČR nazvaný Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiálu uměleckých textů 19. a počátku 20. století. Projekt vedle základních výsledků z experimentů s analýzou motivických shluků (viz zde) přinesl i novou podobu editačního a prezentačního rozhraní databáze.

Česká elektronická knihovna díky tomuto projektu významně rozšířila možnosti práce s prezentovanými texty (o nástrojích ve videu zde). Výsledná aplikace je tak připravena stát se nástrojem a pomůckou pro studující a vyučující na středních i vysokých školách, pro výzkum i pro novou generaci čtenářů a čtenářek.